Μελλοντικές Παρουσιάσεις

Η παρακάτω λίστα περιέχει θέματα για τα οποία έχει εκφραστεί ενδιαφέρον, στην mailing list:

 • Jquery + OO τεχνικές
 • Εισαγωγή στο Node.js (γιατί JS στον server)
 • script loaders
 • requirejs και CommonJS
 • JavaScript frameworks (intro level)
 • Google maps
 • Google Visualisation API για charts and graphs.
 • YUI Compressor / JSLint / optimising your js code
 • javascript testing tools.
 • AppengineJS
 • Raphael-JS / CanvasGraph
 • CDN issues
 • JSON templating systems
Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s